ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ИНВЕСТИТОРЕ

У току је поступак усвајања новог Просторног плана Општине Љиг којим ће се омогућити инвестиције у туристичке објекте на Рајцу. Актуелни просторним план се може погедати на овом линку.

Према условима Завода за заштиту природе у заштићеном пределу на Рајцу неће бити дозвољена изградња објеката туристичког смештаја и угоститељства већих капацитета (хотела и сл.) и туристичке инфраструктуре (гондоле, ски стазе, ски лифтови и др.) ни  градња скијалишта.

Биће дозвољена изградња објеката туристичког смештаја, угоститељства и туристичке инфраструктуре. Моћи ће да се граде мањи објекти у традиционалном стилу (пансион, апартман, сеоска домаћинства и др.), а на основу планске документације.

Већ постоје урађени пројекти за објекте намењене образовању и становању.

За све неопходне додатне информације обратите се Општини Љиг.

Истраживање, истраживачки дом

Погледајте пројекат Истраживачког дома на Рајцу.

Пројекат "земна"

Погледајте пројекат „Земна“ на Рајцу.

У околини Рајца постоје изванредне зоне за инвеститоре. У Славковици се планира мањи бањски комплекс поред фабрике воде „МИГРОС“ која је у завршној фази. У Бау постоји извор лековите воде. Веома је  занимљив простор око Чардака у Славковици са изванредним видиковцима. Околина Рајца је погодна за сеоски туризам.  

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЉИГ

Ускоро ће Скупштина општине Љиг усвојити нови просторни план. Он је урађен и прошао је јавну расправу. Погледајте предложене уређајне основе за насеља Славковица и Ба на којима се налази територија Рајца.

ПРОСТОР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА РАЈЦУ

На доњој карти је кругом означена зона за коју ће се радити план детаљне регулације на Рајцу.

СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА ПРОСТОРА НА РАЈЦУ

На доњој карти je приказана зона за коју ће се радити уређајне основе у простору око Планинарског дома. Приказане су зоне забране градње, ограничене градње и контролисане градње. Градња је забрањена и у првој зони заштите у Пределу изузетних одлика на Рајцу. 

ГРАДЊА У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

Заинтересовани инвеститори могу погледати на доњој дигиталној карти забрану и ограничења градње у заштићеним зонама на Рајцу.

У првој зони заштите забрањује се коришћење природних ресурса и изградња објеката.

У другој зони заштите забрањује се изградња индустријских, металуршких и рударских објеката, асфалтних база, рафинерија нафте, као и објеката за складиштење и продају деривата нафте и течног нафтног гаса, термоелектрана и ветрогенератора, хидроелектрана и других хидротехничких објеката за захватање и транспорт воде за потребе изградње и рада хидроелектрана, лука и робно-трговинских центара, аеродрома, услужних складишта, магацина и хладњача, викендица и других породичних објеката за одмор, експлоатација минералних сировина, тресета и материјала речних корита и језера, преоравање природних травњака, привредни риболов, уношење инвазивних алохтоних врста, изградња објеката за рециклажу и спаљивање отпада и образовање депонија отпада.

У трећој зони заштите забрањује се изградња рафинерија нафте и објеката хемијске индустрије, металуршких и термоенергетских објеката, хидроелектрана и других хидротехничких објеката за захватање и транспорт воде за потребе изградње и рада хидроелектрана, складишта нафте, нафтних деривата и природног гаса, уношење инвазивних алохтоних врста и образовање депонија.

Осим забрана и ограничења која су прописана Законом о заштити природе и Уредбом о режимима заштите за режиме заштите I, II и III степена, на заштићеном подручју Предео изузетних одлика „Рајац“ забрањују се и следеће активности:

– Измена морфологије терена, односно извођење радова који би могли да униште, измене или наруше геоморфолошке, хидролошке и предеоне карактеристике подручја,
– Изградња објеката на растојању од 50 m од границе војног комплекса,
– Изградња објеката за производњу обновљивих извора енергије у комерцијалне сврхе (ветрогенератори, соларни паркови, електране за биомасу и др.),
– Превођење вода и измена хидродинамичких карактеристика и режима потока и река, као и сви други радови и интервенције које могу утицати на измену хидролошког режима подземних и површинских вода, Изградња септичких јама пропусног типа и свако испуштање отпадних и осочних вода у водоток и земљиште,
– Каптирање извора,
– Изградња објеката туристичког смештаја и угоститељства већих капацитета (хотела и сл.) и туристичке инфраструктуре (гондоле, ски стазе, ски лифтови и др.),
– Изградња скијалишта,
– Експлоатација, прерада и предконцентрација минералних сировина,
– Извођење геолошких истраживања која подразумевају израду истражних објеката (бушотине, раскопи, усеци, засеци),
– Отварање мајдана техничког камена,
– Извођење свих активности које могу довести до нарушавања постојећих и потенцијалних објеката и елемената геонаслеђа,
– Преоравање земљишта, крчење шума и обављање других радњи на местима и на начин који могу изазвати процесе ерозије и промене изгледа предела,
— Коришћење вабилица и недозвољених средстава током ловних активности.

ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ НА РАЈЦУ

На доњој карти су приказани инфраструктурни системи на Рајцу у новом Просторном плану општине Љиг који треба ускоро да се усвоји. Кикните на доњу карту. Рајац се налази на дну карте.