ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "РАЈАЦ"

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Рајац”.

Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у западном делу Србије, на крајњем источном делу комплекса Ваљевских планина у оквиру планинске греде Сувобор – Рајац, која се пружа правцем исток – запад.

Заштићено подручје се простире на територији општина Љиг и Горњи Милановац, на површини од укупно 1.771,58 ha. Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у ПИО „Рајац” су у приватној (65,07%), државној (30,51%), јавној (2,61%), црквеној (1,46%) и друштвеној (0,34%) својини. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите I, II и III степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) Предео изузетних одлика „Рајац” сврстава се у II категорију – регионалног, односно великог значаја.

Подручје Рајца је у оквиру eколошки значајног подручја Републике Србије које је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) идентификовано под редним бр. 33 – „Ваљевске планине” и које обухвата просторну целину на којој се налази подручје међународне еколошке мреже Емералд (Сувобор RS0000036) и одабрано подручје за дневне лептире (PBA – Маљен-Сувобор 39).

ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ

Поред Предела изузетних одлика на Рајцу постоји и зона санитарне заштите врела у селу Ба. Из тог врела се снабдева водом велики број становника па је веома важно да власници некретнина и туристи буду упознати о начинима понашања који неће угрозити извориште воде у овом кречњачком пределу. На карти су представљене друга и трећа зона заштите са минималним растојањем од врела у Бау које предвиђа закон. Кликните на леви мени на дигиталној карти.

На доњој карти је приказана трећа зона заштите изворишта у Бау према предлогу новог просторног плана. Граница зоне је означена плавом линијом.

Врело Ба, зона заштите изворишта